جلسه دوم

لینک مستقیم دانلود 

انجیل متی

 

نویسنده انجیل متی چه کسی بوده است ؟ تاریخ نگارش آن به چه زمانی بر میگردد؟

 همانطور که از نامش پیداست نویسنده این کتاب متی باجگیری در آن زمان بوده است یعنی افرادی بودند که باید مالیاتها را از مردم میگرفتند و چون بیشتر از حق اصلی پول میگرفتند به آنها باجگیر میگفتند و شغل پر درآمدی بوده است حتی در میان یونانیها دارای اعتبار بوده اند ومردم نیز از آنها میترسیدند زیرا اگر با او بد میشدند باید پول بیشتری میدادند و کسی نمیتوانست حرفی بزند .هیچ سنجش درستی وجود نداشت و همیشه ایشان حاکم بودند .ولی متی به تمام این موقعیتها  پشت پا میزند و در خانه اش برای مسیح مهمانی میگیرد دوستانش را دعوت میکند. در واقع این شخص دلش با خدا بوده است زیرا میبینیم که بلافاصله مهمانی میگیرد و دوستانش را دعوت میکند تا با مسیح دیدار داشته باشند و اینچنین ایمان می آورد.

اسم د یگر متی لاوی بوده است و یکی از دوازده رسول عیسی مسیح بوده است و به معنی هدیه خداوند است .

تاریخ نوشتار این کتاب در حدود 68 میلادی تا 85 میلادی است تاریخ دقیقی نیست شاید دوسال کمتر و یا دو سال بیشتر اما قبل و بعد از این تاریخ نبوده است .اگر به  زمینه کتاب  توجه کنیم  از طرف یک یهودی برای یهودی دیگر است مثل نامه ای است که برای شخصی دیگر مینویسد طرز نگارش زیبا و دوستانه است درست مثل اینکه نامه یک دوست را میخوانید و مخاطب یهودی است و در مورد یک یهودی است که همان عیسی مسیح است در اول کتاب شجرنامه عیسی مسیح را می آورد  میخواهد بگوید عیسی مسیح چه کسی بوده است کسی بوده است که از نسل ابراهیم و داوود است و خداوند  به  داوود گفته بود  تخت پادشاهی تو تا ابد  برقرار خواهد بود .خداوند تخت پادشاهی داوود را برقرار نکرد بلکه از نسل داوود تخت پادشاهی را برقرار کرد و میگوید عیسی مسیح از نسل داوود است تخت شاهی او تا ابد برقرار خواهد بود .این کتاب پلی است بین عهد عتقیق و عهد جدید چونکه در آن متی با نقل قولها و اشارات زیادی به عهد عتیق میخواهد ثابت کند آن شخص تاریخی که همه منتظرش بودند یا ماشیه یا به قول امروزیها سوشیانس همان مسیح است و آن نشان میدهد که تولد عیسی مسیح خدمت عیسی مسیح و معجزات و موعظه ها و  مرگش و رستاخیزش  دقیقا همان چیزی است که طبق پیشگوییها در عهد عتیق گفته شده است پس دنبال کس دیگری نگردید این همان است ای یهودیها .

این کتاب هر چند که برای یهودیها نوشته شده است میتوان در آن یک دید جهانی را  مشاهده کرد که عیسی مسیح  نه تنها مسیح است و پادشاه یهود است بلکه نجات دهنده دنیا است و در شجرنامه عیسی مسیح از زنانی اسم برده شده است که غیر یهودی بودند و مجوسیهایی که از شرق آمده بودند و غیر یهودی بودند و اولین کسانی بودند که او را پرستیدند . جمله معروف کتاب متی این است که میگوید  اکنون رفته و تمام امتها را تعلیم دهید به نام پدر و پسر و روح القدوس .

کلمه کلیدی متی : مسیح و پادشاه است

آیات کلیدی متی : در باب 16 آیه 16 تا 19 و باب 28 آیه 18 تا 20 است

باب 16 جایی است که شمعون پطروس میگوید تو هستی مسیح پسر خدای زنده و مسیح میگوید خوشابحال تو ای شمعون چون که جسم و خونی را بر تو آشکار نکرده است بلکه پدر من که در آسمانها است و من تو را میگویم  که  تویی  پطروس و بر این صخره کلیسای خودم را بنا میکنم و این آیه آن است که میگوید  درهای جهنم  بر او هیچ زمان قدرت نخواهند یافت  و کلیدهای ملکوت آسمان را به تومیسپارم و آنچه که تو در زمین ببندی در آسمان بسته شود و این تنها خطاب به پطرس نبوده است بلکه خطاب به تمام کسانی بود ه است که به مسیح ایمان دارند و اگر هر کسی لعنتها را در زمین ببندند در آسمان نیز بسته میشود و در برکات را در زمین باز کنید در آسمان نیز باز میشود .

کلام ما باید پر از برکت باشد در هر زمان .در آیه 17 تا 20 در باب 28 میگوید تمام قدرت در آسمان و در زمین به من داده شده است پس بروید تمامی قومها را به نام  پدر و پسر و روح القدوس تعلیم و تعمید دهید .

فصل کلیدی کتاب متی باب 12 است . میبینیم که فریسیها به طور مشخص میگویند که قدرت مسیح از خداوند نیست و او را رد میکنند و از آن زمان عیسی مسیح وقتش را با شاگردانش میگذراند و از مرگ و رستاخیزش میگوید حتی در اناجیل دیگر نیز گفته میشود .

کتاب متی مقدمه مناسبی برای عهد جدید است که نشان میدهد آمدن مسیح انجام وعده هایی است که در عهد عتیق توسط پیغمبران داده شده است .

در کتاب متی 5 موعظه فوق العاده  مهم وجود دارد :

 موعظه سر کوه  در بابهای  5 تا 7

تعلیم به شاگردان باب 10

مثلهای ملکوت باب 13

شرایط شاگردی مسیح  باب 18

موعظه کوه زیتون بابهای 24 تا 25

کتاب متی از لحاظ تقسیم بندی به 3 بخش اساسی تقسیم شده است :

ظهور مسیح پادشاه از باب 1 تا 10 :

بیشتر موضوعاتی که بررسی میشود برای این است که شرح تاریخی همه وقایع را بتواند بدهد کتاب با شرح تولد عیسی مسیح شروع میشود کلمه عیسی در عبری یعنی یشوعا  که درواقع همان یوشع است یعنی یهو و نجات و با این شروع میشود  مسئله بعد موضوع شجرنامه است که باب اول با شجرنامه یوسف شروع میشود و متی در مرحله اول خطاب به یهودیها مینویسد فقط تا ابراهیم مطرح میکند زیرا ابراهیم مهمترین شخص  برای یهودیها است و در این شجرنامه یوسف را شوهر مریم میگوید نه پدر عیسی . این شجرنامه میخواهد ثابت کند که یوسف از نظر  جسمی نمیتواند پدر عیسی باشد زیرا که در این شجرنامه اسم از یکنیا برده شده است و طبق پیشگویی ارمیا باب 1 آیه 11 تا 12 میگوید هیچکس از ذریت وی کامیاب نخواهد شد و بر کرسی داوود نخواهد نشست و بار دیگر بر یهودا سلطنت نخواهد کرد و نسل یوسف به یکنیا میرسد و در ارمیا باب 22 آیه 30 پیشگویی شده است که لذت نشستن و تکیه دادن بر تخت پادشاهی داوود را پیدا نخواهند کرد و وعده ای که خداوند داده بود که عیسی مسیح می آید وپادشاه یهود است و به یوسف وعده داده بود که  تخت پادشاهی تو زوال ناپذیر خواهد بود در اینجا محقق میشود و میبینیم که کنیاهو پسر یهویاقیم  همان یکنیاهو است که در اول تواریخ باب 3 آیه 16 است .در فصلهای 1 تا 4 تولد و ظهور عیسی مسیح را بیان میکند و در باب 5 تا 7 صحبتهای مسیح است که متی آن را بیان میکند مثل موعظه سرکوه که بزرگترین موعظه است و باب 8 تا 9 معجزات مسیح است و همانطوری که گفته شده بود می آید مسیح تا غلبه پیدا کند بر همه چیز بر مرگ بر دیوها …

ترد شدن مسیح پادشاه

 در قسمت دوم فصلهای 11 تا 25 است که ترد شدن مسیح پادشاه است در ابتدای این قسمت مسیح رسما رد میشود یعنی در فصل 11 فریسیها رسما مسیح را رد کرده اند  و بعد از آن بیشتر وقتش را مسیح با شاگردانش میگذراند و آنها را در خدمت رشد میدهد و از مرگ خود و رستاخیزش میگوید و بیشترین تعالیم مسیح در بابهای 16 تا 20 است و خطاب به کسانی است که او را قبول کرده اند . در بابهای 21 تا 25 خطاب به کسانی است که او را ترد میکنند و از داوری وحشتناک آینده  و پخش شدن دوباره قوم  اسرائیل  و بازگشت مجدد خودش و داوری جهان خبر میدهد .

در قسمت سوم مرگ و رستاخیز مسیح است که متی آن را نوشته است در بابهای 26 تا 28 :

در این قسمت مخالفتها با مسیح خیلی بالا گرفته بود و هر طور که میتوانستند مسیح را آزار میدادند و مخالفانش با هم توطئه میکنند و مسیح را به صلیب میکشند با خوشحالی و رضایت زیرا زمانی که تاج خار را روی سرش گذاشتند و آب دهان بر او انداختند و از پشت تاج را فشار میدادند آنها میگفتند بگو ببینیم چه کسی بود که این کار را انجام داد .اما با اینکه رهبران مسیحی تمام قوم بنی اسرائیل مسیح بودن و پادشاه بودن مسیح را رد میکنند اما عیسی مسیح با  رستاخیز خود ثابت میکند که همان پادشاه یهود بوده است .

در صورتی که یهودیها از پادشاه وقت پنتس پلاتس میخواهند که در پشت قبر سنگ بزرگی بگذارد و همینطور سربازانی را مامور آنجا کنند تا کسی وارد و خارج نشود زیرا شاگردان او گفته اند که او قیام خواهد کرد اما با تمام این اقدامات رستاخیز مسیح شکل میگیرد و باز مخالفان مسیح به سربازان پول میدهند و میگویند به آنها که به دیگران بگویند وقتی در خواب بودند مسیح از قبر خارج شده است در صورتیکه دولت روم یک دولت بسیار منظم و سختگیرنسبت به قوانین وضع کرده  بوده است و هیچگاه سربازی نمیتوانسته سر پست بخوابد زیرا حکم خوابیدن سر پست مرگ بوده است .

مسیح بعد از آن اعلان جنگ به ملکوت شیطان میدهد در باب 28 میگوید اینک رفته همه امتها  را شاگرد سازید و میگوید میخواهیم فرزندانت را از دستت در آوریم و شاگرد سازیم و هر بشارتی که به دیگران میدهیم برای کسانی که از راه حقیقت دور هستند حمله ای است به ملکوت شیطان و از آن  ما شاد میشویم .

در هر کتابی یک مکاشفه است و در انجیل متی مکاشفه عیسی مسیح پادشاه است یعنی  مسیح همان پادشاه موعودی است که عهد عتیق از آن خبر داده بود باب 2 آیه 2 و در باب 21 آیه 5 در باب 27 آیه 11 از مسیح به عنوان پادشاه میگوید .

در انجیل متی کلمه ملکوت آسمان 32 بار استفاده میشود و هیچ کجای  عهد جدید بیان نشده است لقب پسر داوود در متی اشاره به پادشاهی او میکند زیرا مسیح پادشاه یهود است زیرا که باید از ذریت داوود باشد و در عهد عتیق  یهو خداوند  خود را پادشاه یهود میدانست در اول سموئیل باب 12 آیه 12 یهو میگوید من پادشاه اسرائیل هستم و مسیح وقتی میگوید من پادشاه یهود هستم و در متی باب 27 آیه 11 است در حقیقت میگوید خود یهو است در انجیل یوحنا باب 14 توما میگوید خدایا پدر را به ما نشان بده و مسیح میگوید توما پدر را تاکنون ندیده ای و نشناخته ای هر کس که مرا دیده پدر را دیده است زیرا که من و پدر یکی هستیم ودر انجیل متی خیلی زیبا باب 27 آیه 11 میگوید من یهو هستم که پادشاه یهود هستم در انجیل متی از کلمه مسیح بیشتر از 130 بار از عهد عتیق صحبت کرده تا ثابت کند که عیسی مسیح همان مسیحی است که پیامبران قبلی از او صحبت کرده اند در مورد پسر خدا صحبت کرده است

 مکاشفه عیسی مسیح در متی :

 پادشاه

 مسیح

پسر خدا

پسر انسان

پسر خدا :

تولد معجزه واری که عیسی مسیح با آن بدنیا آمد در انجیل متی شرح داده میشود تا نشان دهد مسیح پسر خدا است و بوسیله خدای پدر تایید میشود در باب 3 آیه 17 و معنی الهی آن بوسیله مسیح توضیح داده میشود و بوسیله شاگردان اعلان میشود در انجیل  متی باب 16 آیه 16 و بوسیله خود عیسی مسیح اقرار میشود باب 26 آیه 63 و 64 است و مسیح پسر خدا بوده است .

پسر انسان :

مسیح در یک زمان خود را پسر خدا و پسر انسان میخواند تا نشان دهد که او خدای کامل و انسان کامل است در انجیل متی باب 26 در باغ جتسیمانی آیه 36 تا آخر 45 است زمانی که دعا میکرده است میگوید ای پدر من اگر ممکن است این پیاله از من بگذرد و نشان میدهد که چگونه هم پسر انسان است و هم پسر خدا .

مکاشفه روح القدس :

روح خلقت

روح قدرت

روح هدایت

تعمید روح القدوس

 مکاشفه روح القدوس : که در انجیل متی به آن میپردازیم کار روح القدوس را میتوانیم در تولد و مرگ و رستاخیز پیدا کنیم

 روح خلقت:  نطفه مسیح را دررحم  مریم خلق میکند در باب 1 آیه 18 تا 20 است

روح قدرت : عیسی مسیح قبل از اینکه خدمتش را شروع کند از روح القدوس پر شده است در باب 3 آیه 16 است و به قدرت روح القدوس میتوانست شفا دهد در باب 12 آیه 15 تا 21 و دیوها را میتوانست اخراج کند در باب 12 آیه 28

روح هدایت : روح القدوس مسیح را هدایت میکرد  حتی برای اینکه او را  با رویارویی  با شیطان امتحان کند  در انجیل متی باب 4  گفته میشود عیسی مسیح بوسیله روح به بیابان برده میشود تا تجربه کننده او را  تجربه کند  اما خداوند میدانست که فرزندش با نشان دادن جلا ل و ملکوتی که شیطان به او نشان میدهد  تغییری نمیکند شیطان گفت اگر پسر خدا هستی به این سنگها بگو نان شود مسیح گفت انسان بهر نان زیست نمیکند بلکه به  هر کلمه ای که از دهان خدا ساتع میشود.مسیح را به بلندی برد و گفت اگر پسر خدا هستی از این بالا خود را به پایین بیانداز و مسیح میگوید و مطلوب است خدای خود را امتحان نکن .شیطان به تمام کتاب مقدس و به هر آنچه خداوند گفته است آگاه است و به زیرکی کار انجام میدهد او میدانسته که در کتاب مزمور 96  خداوند به فرشتگان خود امر خواهد فرمود مبادا پای تو به سنگی بخورد و مسیح میگوید مطلوب است خدای خود را امتحان مکن .تنها جایی که خداوند اجازه داده است که او را امتحان کنیم  ملاکی باب 3 آیه دهم است که در مورد هدیه آوردن به کلیسا است .

شیطان جلال و ملکوت دنیا را نشان میدهد و میگوید اگر مرا سجده کنی این جلال و ملکوت را به تو خواهم داد و مسیح میگوید دور شو ای شیطان و زمانی که این کلمه را میگوید تازه خداوند فرشتگان خود را برای ساپورت مسیح میفرستد تا به او خدمت کنند .

تعمید روح القدوس : همانطور که یحیی تعمید دهنده مردم را به آب تعمید میداد  وعده عهد جدید است کسانی که به مسیح ایمان بیاورند مسیح آنان را به روح تعمید میدهد در انجیل متی باب 3 آیه 11

دروس اصلی روحانی:

دروس اصلی روحانی که در انجیل متی وجود دارد در آن  محدودیتی برا ی خادم خداوند وجود ندارد عیسی مسیح با قدرت روح القدوس شفا میداد و چون این روح القدوس در ما است مسیح انتظار دارد کارهای او را انجام دهیم چه بسا بیشتر از او .پس باید باور کنیم قدرتی که در مسیح بود بوسیله روح القدوس در ما نیز هست چونکه اگر این را باور نداشته باشیم یعنی ایمان ما ضعیف است و باید ایمان داشته باشیم  در خدمتی که برای مسیح انجام میدهیم  و در قدرتی که از او برای ما شفا و معجزات میتواند صادر کند هیچ محدودیتی وجود ندارد تنها چیزی که عملکرد  این قدرت را در ما محدود میکند کمبود ایمان و بی اطاعتی و عدم زندگی پاک است که نمیگذارد مثل مسیح باشیم .زیرا مسیح گفت اگر به اندازه دانه خردلی ایمان داشته باشید و به کوه بگویید به دریا افکنده شو میشود.    چه چیزی جریان روح القدوس را در ما محدود میکند ؟ بی ایمانی و بی اطاعتی از کلام خدا یا گناه ؟ از هر کدام از این محدودیتها باید توبه کنیم و بیاییم خودمان را تسلیم خداوند کنیم و اجازه دهیم روح القدوس از ما جاری شود و عمل کند زیرا زور ما نیست که معجزات را جاری میکند بلکه تسلیم شدن کامل ما به دستان پر مهر خداوند است که روح القدوس را جاری میکند .

در دروس روحانی قسمت دوم : خادم خدا طبق قوانین روحانی ملکوت خدا زندگی میکند .

در فصلهای 5 تا 7 انجیل متی عیسی مسیح روشهای زندگی مذهبی را زیر پا له میکند و زندگی در ملکوت خدا را توضیح میدهد و هر جور ظاهر سازی را محکوم میکند و میگوید ای فریسیان شما دوست دارید با ردای بلند در خیابان بگردید و مردم به شماها سلام گویند و او اولین کسی است که دین و مذهب را به تمسخر میکشد و آنها را به صلابه میکشد .کسانی که میگویند من دینم این است .دین و مذهب روی صلیب میخ شد و رفت در دست مسیح زیرا از خون مسیح بود که من عدالت را دریافتم از مرگ بر روی صلیب بود که مسیح مرد طبق غلاطیان باب 2 آیه 20  .

عیسی مسیح هر جور ظاهر سازی را محکوم میکند و موعظه خوشبحالها که در متی است درست برعکس زندگی جاری و تداول زندگی انسانها است میگوید اگر کسی در گوش تو سیلی زد روی دیگر خود را برگردان چرا؟ چرا مسیح میگوید اگر دشمن عبای تو را خواست قبای خویش را نیز به او بده آیا مسیح میخواهد ما انسانهای تو سریخور باشیم ؟ اگر این دیدگاه شماست درست است اما اگر از دیدگاه مسیح میخواهید بدانید چیست میگویم .در آن زمان هر سرباز رومی اجازه داشت اگر باری را میخواست ببرد به هر کسی از یهودیها میرسید میگفت باید این بار من را ببری و تا یکمایل میتوانست از آنها  بیگاری بکشد مسیح میگوید اگر یکمایل گفت ببر تو دو مایل ببر چون خیلی از مردم ناراضی بودند از این مسئله و با سرباز به بحث کردن میپرداختند و سرباز میگفت نه نشده و آنها میگفتند شده ناگهان سرباز با نیزه و هر چه که داشت میزد آنها را میکشت و مسیح میگوید با شریر مقاومت مکن یعنی زودتر خود را از دست او خلاص کن و برو مسیح نمیگوید توسری خور باش  در زمانش اطاعت از مسیح بکنیم یعنی چه؟ یعنی اطاعت از کلام و اطاعت از کلام یعنی چه؟ یعنی هدایت از روح القدوس نتیجه چه میشود نتیجه جاری شدن قدرت خداوند بر ما است بر زندگی ما بر زبان ما بر اعمال ما قدرت خداوند جاری میشود زمانی که اطاعت کامل از خداوند باشد. پس ما توسر ی خور نیستیم مسیح میگوید هوشیار باش چون ماران و بی آزار باش چون کبوتران چرا چون ماران زیرا مار را از هر طرف بگیری سرش را بر میگرداند تا نیشت بزند  پس ما توسری خور نیستیم و مسیح میگوید با شریر مقاومت مکن و ما با شریر مقاومت نمیکنیم و امروز اعلان میکنیم که میتوانیم  بر حاویه حمله ببریم و غارت بکنیم چرا چون قدرت را داریم دیگه توسریخور نیستیم در غلاطیان باب 2 میگوید بعد از این مسیح در من است. امین. پس مسیح این قدرت را میدهد .مسیح از ما میخواهد نور و نمک باشیم و از زنگاری که در آن اسیر بودیم در بیاییم و آن زنگار را بشکنیم و مسائلی مثل خشم و شهوت و صدقه دادن و افسردگی و ناراحتی ……از دیدگاه روحانی باز میکند و هوشدار میدهد که ایمان به زبان ما نیست بلکه هر کسی را میتوان از میوه های آن بشناسیم حالا میوه های من و شما کدام است تا حالا نوشتید که میوه های شما چه است آیا میوه های ما هر کدام از ما مطابق استانداردهای ملکوت خداوند است چند نفر از ما توانستیم چند نفر دیگر را نجات بدهیم و چند نفر از طریق ما توانسته اند به مسیح ایمان آورند یعنی طوری زندگی کرده ایم که الگویی برای دیگران باشیم و ایشان به مسیح ایمان آوردند و کسانی که ایمان آورده اند به خاطر من و شما در مسیح رشد کرده اند و استوار و قوی هستند . افرادی که سرمشق شما هستند اگر به آنها نگاه کنیم چند نفر را به مسیح آورده اند و در زندگی پاک و پر ثمر مسیحی رشد داده اند را میتوان جدا کرد و شناخت . چند نفر را از روی میوه های آنها میتوان  تشخیص داد هر درختی را میتوان از میوه هایش شناخت و آن میوه ها میوه صبر است میوه بردباری است و میوه اطاعت و علم و مهربانی و خویشتنداری است  نه میوه ای که در غلاطیان باب 5 آیه 22 گفته میشود است .

درس سومی که میگیریم یک مسیحی مسئله خدمت را جدی میگیرد در فصلهای 24 و 25 عیسی مسیح هشدارهای خیلی شدید و تکان دهنده در مورد فعال بودن میگوید و میگوید  یک مسیحی بعد از ایمان به کارهای دنیایی میپردازد و مسیح آنها را شریر میخواند و عملا آنها را در جایی قرار میدهد که گریه و فشاردندان در آن است و انجیل متی باب 24 آیه 36 تا 51 به آن میرسیم برای یک غلامی که یک قنطار را میدهد به دستش و آن غلام آن را برای جلال نام خدا بکار نمیبرد مسیح او را غلام شریر و بیکار مینامد و  او را جایی که فشار دندان است میفرستد و برای ملکوت خداوند باید از پول و یا وقت و هر چیزی که داریم استفاده کنیم و متاسفانه بعضی میگویند برای دیگران او خیلی روحانی است .یکشنبه را بروم کلیسا کافیست یا برای ده یک میگوید نه بابا ندارم این برج کرایه خانه ام  مانده است و پول برق خانه مانده و پسرم داماد باید شود یا ماشین میخواهد اگر همین پول را به صندوق کلیسا بریزم که به زندگیم نمیرسم .

همیشه میخواهیم خودمان را مسیحی بدانیم و دعا میکنیم اگر جواب نگیریم میگوییم مگر کجایی خدا که نمیشنوی مثل ایلیا که میگوید شاید خدایت رفته به خلوت . زمانی که من میگویم پسرم ماشین میخواهد خداوند من رفته به خلوت .

و وقتی میگویم چرا دیگران وقتی دعا میکنند جواب میگیرند من نمیگیرم باید چشمانم را باز کنم و ببینم دلم کجاست و در دل من چیست آنهایی که به جواب میرسند در دلشان خداوند است و امروز باید در دلهایمان کنکاش کنیم و ببینیم در دلمان چه است و خداوند تا چه اندازه با ماست .بعضی وقتها دستمان در دست شیطان است و میگوییم خدا، مثل اینکه شانه مان به خدا میخورد ومیگوییم خدایا ببین با توام اما دست شیطان را ول نمیکنیم . اگر این آدم را شما ببینید میخندید باید دست از دست شیطان در آوریم اگر نمیتوانی در آوری از خداوند بخواه که دستت را از دست شیطا ن در آورد  و در لحظه خداوند به تو کمک میکند و دعا بکنی به خدا میرسد و جواب میگیرد.

آنهایی که فکر میکنند تعداد مشخصی باید از پولشان و زمانشان و هر آنچه دارند برای مسیح استفاده کنند اشتباه میکنند .دید و روحیه ما نسبت به خداوند چگونه است ؟ با آنچه خداوند به ما داده آیا با آن ملکوت خدا را خدمت میکنیم ؟ اگر امروز توبه کنیم بهتر است تا فردا با درد و فشار دندانمان را بساییم .

سوالهایی از درس :

1 . کلمه کلیدی کتاب متی چه نام دارد؟

2. بخشهای اصلی کتاب متی را اسم ببرید و به طور خلاصه توضیح دهید ؟

 3 . فصل کلیدی کتاب متی کدام است و در این فصل چه اتفاقاتی روی میدهد ؟

4. کتاب متی خطاب به چه کسانی نوشته شده است و میخواهد چه چیزی را به آنها ثابت کند ؟

5. شجره نامه ذکر شده  در متی از آن کیست و چه چیز را ثابت میکند ؟

6. دو درس روحانی متی را بگویید؟

7. سه مکاشفه عیسی مسیح را در متی نام ببرید ؟

8. سه مکاشفه روح القدوس را در متی نام ببرید؟


Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: