جلسه چهارم

لینک دانلود مستقیم درس4

درس چهارم : لوقا

اول باید بدانیم نویسنده این کتاب چه کسی است و همینطور تاریخ نگارش آن چه زمانی است .لوقا یک غیر یهودی و دوست پولوس بوده است و پولوس او را طبیب محبوب صدا میزده است زیرا او یک طبیب بوده است در کولسیان باب 4 آیه چهارده و فیلیمون آیه 24 پولوس او را طبیب محبوب خطاب کرده است .

لوقا که پزشکی محقق بوده است بعد از تحقیق و بررسی زیاد این انجیل را برای دوستش تئو فیلوس که به معنی دوست خدا است (تئو به معنی خدا و فیلوس به معنی دوست ) مینویسد و در این جمع آوری از مریم مادر عیسی نیز بهره میبرد .

نگارش این کتاب در نیمه اول سال 60 میلادی است و موضوعات اصلی آن به ترتیب تاریخی است یعنی لوقا ی تحصیلکرده بر روی اتفاقات از نظر تاریخی دست گذاشته است و او که یک غیر یهودی و پزشک بوده است به دقت شرح وقایع را نشان میدهد.

لوقا مسیح را یک انسان کامل معرفی میکند و موضوع اصلی آن این است که عیسی مسیح آمد تا انسان گمشده را پیدا کند و او را نجات بخشد طبق باب 9 آیه دهم این کتاب.

اما خدمت او باعث دو دستگی میشود یک دسته با او ایمان می آورند و یک دسته نه تنها ایمان نمی آورند بلکه با او مخالفت میکنند این مخالفت بالا میگیرد تا اینکه او را مصلوب میکنند اما عیسی مسیح  با  رستاخیز خودش تضمین میکند که خدمت جستجو کردن و نجات دادن انسانها توسط عیسی مسیح همچنان ادامه خواهد داشت و این یک خبر خوش است که با آن رسالتی که عیسی مسیح  با آن خدمتی که عیسی مسیح و با آن محبتی که عیسی مسیح دردل خودش داشت و بعد از مرگ قیام کرد و میخواست انسانها را نجات دهد و در این زمان من و شما نجات پیدا کردیم و در کنار تخت پادشاهی نشستیم و به سخنان پدرآسمانی خود گوش میکنیم .عنوان رسالت را بیان کردم و بدین معنا نمیباشد که حتما ما باید از طرف کسی رسول باشیم نه گاهی اوقات است که ما رسالتی را خودمان بر دوشمان میگذاریم مثلا کسانی که رسول کلیسا هستند و پیام کلیسا را میرسانند ودر مورد رسالت مسیح که گفتم وقتی در روی زمین بود انسان صد در صد بود اما خدای صد در صد نیز بود برای اینکه من و شما یاد بگیریم اینکار را انجام داد تا ما هم بتوانیم برای نجات انسانها توسط کلام خداوند کوشا باشیم .

انجیل لوقا برای یونانیها نوشته شده است و یونانیها در فلسفه خود به دنبال یک انسان کامل میگشتند و میخواستند با عقل و فلسفه یک  انسان را به کمال برسانند و انجیل لوقا اعلام میکند که مسیح همان کمال مطلوب و همان  انسان کامل است که آنها به دنبالش هستند چرا که خود خدا صورت انسانی گرفته است و لوقا کلمات عبری و آداب و فرهنگ عبری را خیلی زیبا برای یونانیها توضیح میدهد و به خاطر طرز تفکر افرادی که مخاطب انجیل لوقا هستند  یعنی یونانیها به انسان خیلی توجه نشان میدهد و میتوان این توجه را در جای جای آن دید مثل شرح زکریا و سامری نیکو و پسر گمشده و زکی باجگیر و دو شاگرد که در راه عموآس هستند .

برای توضیح دادن مسائل معنوی و روحانی از روش فلاسفه یونانی استفاده کرده است و با مثالهای متعدد خیلی زیبا توضیح میدهد .

موضوع اصلی دیگر انجیل لوقا دعا و روح القدوس است و همانطور که در اعمال رسولان میخوانیم از مسائل مورد علاقه خود دکتر لوقا میباشد و باید بگم کتاب رسولان نیز نوشته دکتر لوقا است .

این انجیل نشان میدهد که عیسی مسیح نجات دهنده انسان و تمام مردم جهان هست چرا که در آن نجات یهودیها و سامریها غیر یهودیان و فقیر و ثروتمند و محترم و منفور جامعه و رهبران مذهبی و باجگیرها و فاحشه ها را میتوان درآن مشاهده کرد .

کلمه کلیدی که در انجیل لوقا است پسر انسان یا انسان کامل میباشد .

آیات کلیدی در انجیل لوقا باب یک آیه 3 و 4 میباشد و باب 19 آیه دهم است .در باب یک آیه 3 و 4 میگوید من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایع به تدقیق  در پی رفته و به ترتیب به تو بنویسم ای تئوفیلوس عزیز تا صحت آن کلامی را که در آن تعلیم یافته ای دریابی و چه زیبا میگوید .

تئوفیلوس خود نیز از پیروان مسیح بوده است و در اینجا لوقا به او میگوید  که درواقع راهی را که رفته ای نه تنها اشتباه نبوده است بلکه صحت آنرا من برای تو دارم  بر اثر تحقیقاتی که کردم و پافشاری ها یی که کردم برای بدست آوردن اخبار درست بوده است و کلامی را که تو در آن تعلیم دیده ای براستی درست بوده است ودر باب نوزده آیه دهم میگوید زیرا که پسر انسان آمد تا گمشده را بجوید و نجات بخشد .فصل کلیدی که در انجیل لوقا است فصل 15 است که با سه مثال مشخص میشود  گوسفند گمشده و پسر گمشده و سکه گمشده موضوع اصلی این انجیل را تشریح میکند که مسیح آمد تا گمشده را پیدا کرده و نجات دهد .

انجیل لوقا از نظر تاریخی بررسی میکند و به جزئیات میپردازد و از همه اناجیل بیشتر است و این انجیل دارای 4 بخش کلی است و عبارت است از :

1-ظهور پسر انسان باب 1 تا 4

2-خدمت پسر انسان باب 4 تا 9

3-طرد شدن پسر انسان از باب 9 تا 19

4-مرگ و رستاخیز پسر انسان از باب 19 تا  24

ظهور پسر انسان :

مسیح به دنیا آمد و ظهور میکند و با یک دوره 30 ساله یک خدمت 3 ساله را به انجام میرساند و شجرنامه عیسی مسیح در این کتاب در واقع شجرنامه مریم  است که به آدم بر میگردد و برای خواننده یونانی است که نشان میدهد  آدم به عنوان انسان اول نقطه مشترک همه انسانها است . در باب 1 تا 4 میبینیم که مسیح ظهور میکند و در  طی یک دوره 30 ساله بزرگ میشود و آماده میشود تا خدمت خود را که 3 سال بود به انجام برساند و تولد عیسی مسیح  نشان میدهد که این نجات برای همه انسانها و بشر است .

 در این انجیل که برای خواننده یونانی نوشته شده است و همانطور که بیان کردیم یونانیها به تکامل انسان اعتقاد داشتند و به دنبال انسان کامل بودند و لوقا در این انجیل مشخص میکند که عیسی انسانی نیست که به کاملیت رسیده باشد و بر اساس خواست یونانیها که میخواستند بگویند عیسی انسانی است خوب که به تکامل رسیده است  و در واقع یواش یواش به تکمل رسیده است بلکه او خدایی است که انسان شد تا نمونه کامل یک انسان را برای ما ترسیم کند و کتاب لوقا را با نگاه کارشناسی اگر بنگرید میبیید که با دیگر کتب متفاوت است هر چند طبق دوم تیموتائوس باب سه آیه شانزدهم همه نویسنده ها با الهام از خداوند نوشته اند خدا را باید شکر کرد اما آن کتابی که همراه با الهام و نوشتاری ظریف و زیبا و بر اساس شناخت زمانه نوشته شود کاری پخته و درست خواهد بود مثل انجیل لوقا.

خدمت پسر انسان :

در این بخش قدرت و اقتدار پسر انسان به نمایش گذاشته میشود نشان میدهد که بر دیوها و گناه و اثرات گناه اختیار کامل دارد و لوقا میخواهد به یونانیها نشان دهد که عیسی اقتدار زیادی دارد و با تسلط کامل هر گونه مرضی را از بین میبرد و یا در طبیعت موج کامل را آرام میکند که این کار انسان نیست بلکه کار خداوند است .

 طرد شدن پسر انسان :

هر چه از خدمت عیسی مسیح میگذرد همراه با ایمان آوردن عده ای از افراد عده ای مخالف نیز بوجود می آید و هر چه میگذرد این مخالفتها بیشتر میشود وبغض و کینه افراد زیاد میشود . وقتی مرگ عیسی مسیح نزدیک میشود او به سمت اورشلیم میرود تا مصلوب شود و به  شاگردانش در موارد مختلف مثل دعا و امانت داری  و توبه کردن و فروتنی و شاگرد سازی و بخشش و خدمت و روحیه شکرگزاری و همه و همه را نشان میدهد و در نهایت نجات و بازگشت خود را به آنها تعلیم میدهد . نجات و بازگشت ثانوی در فصلهای 12 تا 19 است.

مرگ و رستاخیز پسر انسان:

عیسی مسیح بعد ازاینکه با  پیروزی تمام به اورشلیم وارد میشود و فریسیها و دیگران در مخالفت با او برمیخیزند و برای بار آخر قبل از رفتن به باغ جتسیمانی به شاگرانش تعلیم میدهد و  بعد از 3 دادگاه مذهبی و 3 محاکمه دولتی این انسان آشوبگر برای کاهنان و دینداران آن زمان از سر راه برداشته میشود . دیندارانی که به ظاهر دیندار بودند. مسیح مصلوب میشود تا نشان دهد همانطور که گفته بود جان من را کسی نمیگیرد بلکه من  خود جانم را  میدهم و چون خود میدهم آنرا بازپس میگیرم .بر مرگ پیروزی پیدا میکند و بر شاگردان خود ظاهر میشود و در آخر به نزد پدر به آسمان میرود.

مکاشفه عیسی مسیح در لوقا دارای 5 قسمت است:

پسر انسان

 پسر خدا

نبی

مسیح

خداوند

انسانیت و رحمت مسیح در انجیل لوقا به صورت واضح تشریح شده است و لوقا شرح مفصلی از تولد مسیح را مینویسد او  در نقش انسان کاملی است که با دردها وبدبختیهای انسانها همدردی میکند او گناهان و غمهای بشر را از روی دوش آنها برداشته و آنها را نجات میدهد و مسیح تنها مدلی است که با مدل انسان کاملی که یونانیها داشته اند وفق میکند و او انسان کاملی است که آمد تا انسانهای ناکاملی مثل ما را نجات دهد .

پسر خدا مکاشفه دیگر مسیح است که در تعمید آب  خود خدای پدر مسیح را به عنوان پسر خدا تایید میکند .

مسئله نبی بودنش است و  عیسی مسیح همان نبی است که  قرار بود در نقش نجات دهنده  آید  و ما مسلمان زاده ها روی این تاکید داریم که عیسی مسیح نبی و پیامبر نبود و در حقیقت میخواهیم بگوییم او فقط یک نبی نبود و بیشتر از یک نبی است در حقیقت عیسی مسیح در هر مورد کامل است در قسمت نبوت هم بهترین نبی بود ودر قسمت  انسانیت بهترین انسان و در قسمت سلطنت بهترین پادشاه بوده است .

لوقا مسیح را به عنوان یک مسیح معرفی نمیکند بلکه برای خواننده های غیر یهودی خودش توضیح میدهد که مسیح بودن چه معنی میدهد و نقش مسیح بودن را در مرگش توضیح میدهد در باب 9 آیه 31 و 51 میتوان به آن رسید و توضیح میدهد که مسیح پسر داوود است پسر انسان است ونشان میدهد که پسر داوود است باب 20 آیه 41 تا 44  پسر انسان است باب 5 آیه 24 نجات دهنده است باب 4 آیه 17 تا 19 و با گناهکاران محسوب شده است باب 22 آیه 37 و مسیحی که لوقا معرفی میکند پسر انسان بود پسر داوود بود و نجات دهنده ای بود که با گناهکاران محسوب شد  و روی صلیب رفت مرگ خفتباری که در آن زمان وجود داشت و با این مرگ زندگی جاوید را به ما داده است .

لوقا عیسی مسیح را 18 بار خداوند خطاب میکند و 50 بار در اعمال رسولان خداوند معرفی میکند و این لقب به الویت عیسی مسیح اشاره میکند و بعد از رستاخیز عیسی مسیح ثابت کرد که همان عیسی مسیح است . در لوقا 17 بار به روح القدوس اشاره میکند  روح نبود و روح هدایت و مسح خدمتی و میبینیم که در حامگلی و تولد عیسی مسیح روح القدوس نقش داشته است و خداوندی که دنیا را خلق میکند  جنین عیسی مسیح را در مریم خلق میکند .

روح نبوت است زیرا روح القدوس الیزابت را نبوت میدهد باب 1 آیه 41 تا 45   و شمعون پیر را به هیکل هدایت میکند و به او نبوت میدهد باب 2 آیه 26 تا 35 است و روح هدایت است و روح القدوس  شمعون را در زمان خاصی میبرد در هیکل و مسیح را هدایت میکند برای روبرویی با شیطان  میبرد به بیابان  در باب 4 آیه یکم میتوان به آن رسید.

مسح خدمتی : روح القدوس مسیح را برای یک خدمت موثر مسح میکند باب 4 آیه 18 .

مسیح با قدرت روح القدوس خدمت میکرد و چنین مسحی را به ایمانداران وعده میدهد در باب 24 آیه 49 که شما هم میتوانید چنین خدمتی را انجام بدهید .

دروس روحانی است که میگوید هیچ انسانی نیست که برایش امید و نجات وجود نداشته باشد در انجیل لوقا میبینیم که مسیح همه را دوست دارد و میخواهد که همه ایمان بیاورند و همه انسانها وجود دارند خوشنام و بدنام و فقیر و غنی و باید برای نجات انسانها ایمان داشته باشند و تلاش کنند باید بگویم بعضی افرا د هستند که روی افراد خاصی فوکوس میکنند  نه  نباید  فقط دنبال قشر خاصی برویم این نجات  همانطوری که عیسی مسیح آمد و همه ما را ازهر قشر ی نجات داده است  اگر ما هم رسولان و ایلچیان مسیح هستیم باید این پیام مسیح را به همه برسانیم چه بیسواد چه فقیر و .. زیرا در پیش خدا فرقی ندارد .مسیح میگوید باید برا ی همه اقشار جامعه یک دید وسیع داشته باشیم  و دلی داشته باشیم برای نجات افراد و بر اساس تجربه خودم باید بگویم گاهی فکر میکردم بعضی افراد زود ایمان می آورند اما دیر ایمان می آوردند و گاهی افرادی که اصلا فکر نمیکردم ایمان بیاورند خیلی زود ایمان می آوردند .کتاب اعداد باب 22 ماجرای الاغ بلعام و حتما ببینید ماجرا چه هست ومن مثل آن نبی بودم که چشمم را روی خدا بسته بودم و خداوند از زبان یک الاغ صحبت کرد و چشمانم را باز کرد و امروز افتخار میکنم که از دهان من صحبت میکند .

آنهایی که در دنیا غرق در گناه هستند گاهی بهترین ایماندارها میشوند و گاهی بعضی افراد که با کلام مخالفت شدید میکنند میتوانند بهترین خادمان خدا شوند .

امروز شما چه فکر میکنید در مور د افراد و نزدیکانتان که آیا با صحبت کردن قبول میکند یا نه باید بروید به همان کسی که فکرمیکنید توی گوشتان بزند بشارت دهید .کتاب اشعیا باب 55 آیه 8 میگوید افکار من افکار شما نیست و راههای شما هم راههای من نیست . مسیح زیبا در موعظه سر کوه میگوید خوشحال باشید اگر به نام من به شما جفا برسانند همینطور بر انبیا قبل از شما چنین کردند .بروید و به همه بشارت دهید و نگران نباشید احتمالا خیلی زودتر از آنچه فکر میکنید ایمان می آورد .

دومین درس روحانی : عیسی مسیح میخواهد مسح خود را به خادمینش انتقال دهد .

عیسی مسیح ماموریت خود را در ابتدایش  در لوقا باب 4 آیه 18 بیان میکند و بلافاصله در عمل پیاده میکند اکنون ماموریت خودش را به ما سپرده است و برای ادامه کار مسیح به مسح او نیاز داریم تا بتوانیم  بگوییم  روح خدا بر من است او مرا مسح کرده است که کوران را بینایی دهم محبس نشینان در ظلمت را به  نور دعوت کنم و بیاییم زندگی خودمان را تسلیم مسیح و روح القدوس و مسح او را برای خودمان از خداوند بخواهیم تا خدمت ما هم مثل مسیح موثر و مفید شود و پر از ثمرات روح القدوس شود اگر میخواهیم کار مسیح را انجام دهیم باید مسح او را داشته باشیم .

رساله اول یوحنا میگوید ما شفیعی داریم در نزد خداوند و از مسیح بخواهیم شفاعت را از خداوند پدر بخواهد برایمان تا مسح را به ما بدهد .باب 4 آیه 18 مسیح خودش عملا به انجام میرساند و از بدن زمینی خودش یعنی کلیسا یعنی من و شما استفاده میکند تا ماموریتش را به اتمام برساند نه به این معنی که تمام شود منظور نجات کل انسانهاست .اما مسیح به نجات محدود نمیشود بلکه شامل شفا و آزادی است کلمه انجیل به معنی خبر خوش است و این محدود به آسمان نمیشود و به زندگی ما در زمین نیز اشاره میکند و خداوند میخواهد در این زند گی هم ما را آزاد کند و شفا دهد. شفای روحی و جسمی و آزادی از اعتیادها  و غمها و ناامیدیها و بیچارگیها و آزادی از حملات شیطان و همه اینها در انجیل است و اگر انجیل را خوراک خویش قرار دهیم به آنها میرسیم آیا شما شفا و آزادی را از آزادی دریافت کرده اید اگر بله اکنون خداون میخواهد که شما هم از روح او پر شوید و برای دیگران خبر خوش باشید .آمین .

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: