خدا با ماست

همیشه در فکر خدا بودم همیشه در یاد خدا بودم همیشه دنبال راهش بودم طالب عشقش بودم طالب بخششش بودم و بالاخره بعد از سالها با کمک خودش به او رسیدم راه را برایم کوتاه ساخت و شادی را از ان من نمود دیگر نگران نیستم دیگر غمگین نیستم دیگر نیازی به گریه ندارم حال آزادم و پرواز میکنم در آسمانها  با خودش و در کنارش به امید رسیدن همه به او .

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: