عشق دیدار

راه رفته را باید رفت و دید هر انچه را که میخواهی برای دیدن داشته باشی . شاید بارها بارها خواسته هر کدام از شما دیدار عشقی اتشین بوده و یا هست اما من به شخصه در لحظه ای خاص کسی را دیدم که هیچگاه تصورش را نمیکردم و هر بار که او را میطلبم در کنار من خواهد بود این چیست جز عشقی که زیبا و تازه نمود میکند بهتر از هر عشق دنیایی است .باید بارها بارها تکرارش کنم تا برای شما تصویری نه چندان واقعی اما نزدیک بوجود اید .یکی از همین روزها لحظه دیدار را بازگو خواهم کرد و خواهم گقت که این دیدار به چه صورت بود.اما عشق دیدار زیباترین ارزو ست و لحطه دیدار بهترین لحظه.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: