Monthly Archives: April, 2012

رستاخیزمسیح

موعظه کشیش جانسون در ارتباط با رستاخیز مسیح بهانه ای شد برای برگشت انسان به ملکوت خداوند ،چه ساده و بی ریا آمد بدون هیچ کینه ای عاشقانه محبت را نثار همگان کرد و در نهایت سادگی گفت چه باید کرد تا دوباره با خداوند و همراه خداوند باشیم اما شیطان صفتان و رهروانی که …

Continue reading