رستاخیزمسیح

موعظه کشیش جانسون در ارتباط با رستاخیز مسیح

بهانه ای شد برای برگشت انسان به ملکوت خداوند ،چه ساده و بی ریا آمد بدون هیچ کینه ای عاشقانه محبت را نثار همگان کرد و در نهایت سادگی گفت چه باید کرد تا دوباره با خداوند و همراه خداوند باشیم اما شیطان صفتان و رهروانی که با کینه و عناد بر مسند قدرت دنیایی عشق میورزیدند و باک از دست دادنش را داشتند او را برای آنچه خدای پدر در نظر گرفته بود مهیا ساختند اما او که فرزند خدا بود در نهایت عشق پذیرای نقشه پدر شد هر چه بر او جفا کردند هیچ نگفت پیراهنش را دریدند، آب دهان به رویش ریختند، تاج خار بر سرش نهادند و او را مورد تمسخر قرار  دادند و در نهایت بر صلیب کشیدندش در آن هنگام همه گناهان ما در او جمع شد تا پیوند گسسته شده میان خداوند و مردم را از نو بنا کند و میانجی آشتی خداوند با فرزندانش شود. بعد از آن دوباره زنده شد تا به همه بگوید که قدرت و جلال خداوند یعنی چه، زنده شد تا همراهانش را یاری کند و برای گوسفندان شبانی باشد دلسوز. هر چند شیطان صفتان خواستند تا رستاخیز مسیح را پنهان سازند اما نمیدانستند خداوند بالاتر از آنهاست و اگر آنها کار کنند خداوند شاهکار میکند.

رستاخیز مسیح را به برادران و خواهران عزیزی که در خداوند عیسی مسیح پایدار و شاد هستند تبریک می گویم .

شاد باشید همواره میگویم شاد باشید .

مریم آرامش

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: