کتاب شعر گذر عشاق

این کتاب نمونه ای از لطف خداوند است که در لحظه ای ناباورانه رخ میدهد . معجزه خداوند اینچنین یک شبه رخ میدهد امیدوارم با این کتاب لحظه های شما نیز پر بار شود .

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: