Author Archive: محمد توکلی

خدا با ماست

همیشه در فکر خدا بودم همیشه در یاد خدا بودم همیشه دنبال راهش بودم طالب عشقش بودم طالب بخششش بودم و بالاخره بعد از سالها با کمک خودش به او رسیدم راه را برایم کوتاه ساخت و شادی را از ان من نمود دیگر نگران نیستم دیگر غمگین نیستم دیگر نیازی به گریه ندارم حال …

Continue reading